دفتر ترجمه رسمی ۳۵۰ تهران

اسپانیولی،انگلیسی

 

ترجمه رسمی کلیه اسناد و مدارک

اخذ تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه

اخذ تاییدیه وزارتخانه های مربوطه

دریافت و تحویل مدارک در محل به صورت رایگان و با ارائه رسید معنبر توسط پیک دارالترجمه