خدمات و اطلاعات

*  ترجمه مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه روی سربرگ رسمی دارالترجمه.

*  اخذ تأییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در صورت نیاز و درخواست متقاضی.

*  اخذ تأییدیه سفارت مربوطه در صورت نیاز و درخواست متقاضی.

* اخذ تأییدیه وزارت‌های مربوط در صورت نیاز ( وزارت علوم، بهداشت، نظام پزشکی)

* ارسال رایگان مدارک به آدرس متقاضی در صورت درخواست.

* معرفی و راهنمایی متقاضیان جهت اخذ ویزاهای تحصیلی و یا اقامتی به شرکت‌های معتبر طرف قرارداد با دارالترجمه رسمی کتیبه در صورت تمایل متقاضی.


مدارک مورد نیاز جهت تأیید برخی از مدارک:

* در ابتدا بابد اصل مدارک به دارالترجمه ارائه شود.

* جهت تأیید مدارک تحصیلی دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی علاوه بر مهر آموزشگاه، مدارک باید ممهور به مهر آموزش و پرورش منطقه نیز باشد.