افزایش هزینه مهاجرت دولت کانادا از ژانویه ۲۰۱۳

 تغییر هزینه بررســـی پرونده کبک سال ۲۰۱۳

براساس اعلام رسمی دولت کبک از اول ژانویه سال ۲۰۱۳ هزینه بررسی متقاضی اصلی ۷۵۰ دلار بدون تغییر باقی مانده است اما هزینه اپلیکشن فی همسر یا فرزند از ۱۵۶ دلار به ۱۶۰ دلار تغییر کرده است.
تغییرات سال ۲۰۱۳:

هزینه ۷۵۰ دلار متقاضی اصلی – بدون تغییر

هزینه ۱۵۶ دلار همسر یا فرزند – با تغییرات ۱۵۶دلار به ۱۶۰ دلار تغییر کرده است

ابن تغییرات شامل تمام پرونده های که از تاریخ ۰۱/۰۱/۲۰۱۳ برابر با ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به دست اداره مهاجرت کبک میرسد، می شود.

سوال: در صورتی که مانی اورد از قبل تهیه کرده اید و می خواهید بعد از تاریخ فوق پرونده خود را ارسال نمایید باید اقدام به تهیه مابالتفاوت نمایید.

۴ دلار برای افراد متاهل بدون فرزند

۸ دلار برای برای افراد متاهل با یک فرزند

۱۲ دلار برای برای افراد متاهل با دو فرزند‬