خدمات

دارالترجمه رسمی کتیبه افتخار دارد با داشتن مترجمین رسمی به زبان‌های اسپانیایی و انگلیسی مدارک شما را توسط مترجمین خود و بدون واسطه ترجمه نماید.

 

 ترجمه مدارک توسط مترجمین رسمی قوه قضائیه روی سربرگ رسمی دارالترجمه

اخذ تأییدیه قوه قضائیه و وزارت امور خارجه در صورت نیاز و درخواست متقاضی

اخذ تأییدیه سفارت مربوطه در صورت نیاز و درخواست متقاضی

اخذ تأییدیه وزارت های مربوط در صورت نیاز ( وزارت علوم، بهداشت، نظام پزشکی)

ارسال رایگان مدارک به آدرس متقاضی در صورت درخواست