دانشگاه های اتریش

مراکز آموزش‌ عالی‌ در کشور اتریش‌ شامل‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی، مدارس‌ عالی‌فنی‌ و کالج‌های‌ تخصصی‌ دو تا سه‌ ساله‌ است. مراکز آموزش‌ عالی‌ اتریش‌ در زمینه‌ هنر و موسیقی‌ بسیار قوی‌ است‌ و دانشکده‌ موسیقی‌ و آثار هنری‌ و دانشکده‌ هنر کاربردی‌ شهر وین‌ از مراکز قوی‌ هنری‌ اروپا به‌ شمار می‌آیند. شرط‌ ورود به‌ دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ اتریش‌ داشتن‌ مدرک‌ (Reifeprüfungszeugins) است. دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ امتحان‌ ورودی‌ نیز برگزار می‌کنند. مراکز آموزش‌ عالی‌ در اتریش‌ محدودیتی‌ برای‌ پذیرش‌ دانشجو ندارند.

در اتریش حدود ۱۸ دانشگاه و ۱۱۰ موسسه آموزشی وجود دارد و زبان ملی و رسمی تدریس در این دانشگاه ها آلمانی می باشد. البته در دوره ی دکترا و در بعضی از دانشگاه های خصوصی می توان به زبان انگلیسی تحصیل کرد.

دانشگاه های اتریش به دو دسته دانشگاه (University ) و مدارس عالی فنی (Fachhochschule ) تقسیم می شوند که هر دو دسته مورد تائید وزارت علوم ایران می باشند.

الف) دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌ عالی‌ اتریش‌ گروه‌ یک‌ (ممتاز)

 1. Universität Wien
 2. Universität Graz
 3. Universität Innsbruck
 4. Universität Salzburg
 5. Technische Universität Wien
 6. Technische Universtiät Graz
 7. Montanuniversität Leoben
 8. Universität für Bodenkultur Wien
 9. Veterinärmedizinische Universität Wien
 10. Wirtschaftsuniversität Wien
 11. Universität Linz
 12. Universität Klagenfurt
 13. Akademie der bildenden Künste Wien
 14. Universität für angewandte Kunst Wien
 15. Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
 16. Universität Mozarteum Salzburg
 17. Universität für Musik und darstellende Kunst Graz
 18. Universität für Künstlerische und industrielle Gestaltung Linz

ب) مدارس‌ عالی‌ فنی‌ (FH) و مراکز آموزش‌ عالی‌ که‌ مورد تایید وزرات‌ علوم (Bundesministerium für Wissenschaft und Verker) اتریش‌ هستند.