نحوه ارزشیابی مدرک تحصیلی

۱٫ مدرک‌: Diplom

با دو تا سه سال‌ تحصیل، از کلیه‌ کالج‌ها با هر گرایشی‌ و همچنین‌ تحصیلات‌ نیمه‌ تمام‌ حداقل‌ با گذراندن‌ دوره‌ عمومی‌ دانشگاه‌ها (Der erste Studienabschnitt) به‌ شرط‌ داشتن‌ دیپلم‌ دبیرستان، “کاردانی” ارزشیابی‌ می‌شود.


۲٫ مدارک ‌Diplom Ingenieur (FH), Magister (FH), Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister

با سه تا چهار سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و مدارس‌ عالی‌ فنی، “کارشناسی” ارزشیابی‌ می‌شود.


۳٫ مدارک‌ Diplom Ingenieur, Magister. art, Magister

با چهار تا پنج سال‌ تحصیل‌ (طول‌ دوره‌ اسمی) صادره‌ از کلیه‌ دانشگاه‌ها، دانشکده‌های‌ هنرهای‌ عالی‌ و در صورت‌ گذراندن‌ پایان‌ نامه، “کارشناسی‌ ارشد پیوسته” و با داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی، “کارشناسی‌ ارشد” ارزشیابی‌ می‌شوند.


۴٫ مدرک Doktor به‌ شرط‌ داشتن‌ مدارک‌ بندهای‌ دو و سه یا کارشناسی‌ ارشد، “دکترا” ارزشیابی‌ می‌شود.